Θεματικές

Περιβάλλον

 • Επάρκεια και βιωσιμότητα φυσικών πόρων

 • Κλιματική αλλαγή

 • Μείωση εκπομπών CO2

 • Κυκλική οικονομία

 • Διαχείριση δασικών οικοσυστημάτων

 • Ανάπτυξη και μεταφορά τεχνολογίας οικολογικής συνείδησης σε ΑΠΕ

 • Συμμετοχή πολιτών στην περιβαλλοντική και οικολογική πολιτική

   

Ενέργεια

 • Μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας

 • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ)

 • Ηλεκτροκίνηση

 • Υδρογονάνθρακας

 • Εναλλακτικά καύσιμα

 • Καινοτόμα υλικά με αντιδιαβρωτικές ικανότητες και ικανότητες αυτοΐασης

 • Ανάπτυξη βιώσιμων και αποδοτικών ενεργειακών μοντέλων σε ΑΠΕ

 • Αξιοποίηση των παλιών λιγνιτικών μονάδων & του εξοπλισμού τους

Περιβαλλοντικά Έργα και Υποδομές

 • Επιτάχυνση αδειοδότησης έργων

 • Βελτιστοποίηση επικοινωνίας μεταξύ υπηρεσιών, αξιοποίηση τεχνολογικών εργαλείων αλλά και ανάπτυξη γνώσης

 • Αξιοποίηση δεδομένων από τα έργα (data mining)

 • Διασύνδεση των έργων με την πράσινη επιχειρηματικότητα

 • Μείωση κόστους κατά την λειτουργία και συντήρηση των έργων και υποδομών

 • Αύξηση ζωής του εξοπλισμού και των μηχανημάτων

Ορυκτές Πρώτες Ύλες

 • Ψηφιοποίηση διαδικασιών εξόρυξης

 • Βελτιστοποίηση διεργασιών στη μεταλλευτική και μεταλλουργική αλυσίδα

 • Ανακύκλωση των WEEE

 • Ανακύκλωση των μετάλλων και μεταλλευμάτων στα τελικά προϊόντα

 • Ανάπτυξη βιώσιμων υλικών που υποκαθιστούν μέταλλα ή μεταλλεύματα

 • Μείωση και εκμετάλλευση των αποβλήτων από τις εξορύξεις

 • Έλεγχος τήρησης των περιβαλλοντικών προϋποθέσεων εξόρυξης

 • Ανάπτυξη μοντέλων κυκλικής οικονομίας στον τομέα ορυκτών πρώτων υλών

Βιώσιμος Τουρισμός

 • Πρωτοβουλία Παγκόσμιο Τουρισμού Πλαστικών

 • Ενεργειακές Λύσεις για Ξενοδοχεία (HES)

 • Παρατηρήσεις – Observations (INSTO)

 • Ένας πλανήτης – One planet

 • Αποδοτικότητα Πόρων στον Τουρισμό

 • Μικρά Νησιά Αναπτυσσόμενων Περιοχών (SIDS)

 • Διευκόλυνση Τουριστικών Μετακινήσεων

 • UNGA Βιώσιμες Τουριστικές Λύσεις

Έξυπνες & Βιώσιμες Πόλεις 

 • Έξυπνη διοίκηση και ενεργειακή διαχείριση πόλεων

 • Έξυπνη και καινοτόμα επιχειρησιακή λειτουργία βιώσιμων πόλεων

 • Οικολογική Κινητικότητα

 • Βιώσιμη διαχείριση απορριμμάτων

 • Βέλτιστη ενεργειακή διαχείριση

 • Εφαρμογές ανάπτυξης συμμέτοχης των πολιτών και ανάπτυξης

Διαχείριση Υδάτων

 • Εξοικονόμηση πόρων

 • Υδρολογικός Κύκλος

 • Αντιμετώπιση πηγών ρύπανσης
 • Πρόληψη πλημμυρών

 • Έξυπνη ύδρευση και άρδευση
 • Καθαρισμός και επαναχρησιμοποίηση λυμάτων

Καινοτόμα Προϊόντα & Προηγμένα Υλικά 

 • Προηγμένα Υλικά

 • Νανοτεχνολογία

 • Προηγμένα πράσινα υλικά & νέα χημικά προϊόντα

 • Συστήματα ευφυούς ελέγχου

 • Ρομποτική

 • Δομικά προϊόντα

Γαλάζια Ανάπτυξη 

 • Πράσινη γραμμή παραγωγής

 • Digital Twins & IoT

 • Ευφυή συστήματα

 • Computer Vision

 • Machine Learning

 • Αυτοματοποίηση & ψηφιοποίηση διαδικασιών

 • Διαχείριση δεδομένων