Η Η Ερευνητική Μονάδα Οικονομικής Περιβάλλοντος & Αειφόρου Ανάπτυξης της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ διοργανώνει διαγωνισμό για καινοτόμες τεχνολογικές και επιχειρησιακές καινοτομίες στους τομείς του Περιβάλλοντος, της Ενέργειας, των  Έξυπνων και Βιώσιμων Πόλεων, των  Καινοτόμων Προϊόντων και Προηγμένων Υλικών, της Διαχείρισης Ελαστικών και των Ορυκτών Πρώτων Υλών.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Οι συμμετέχοντες αναπτύσσουν και παρουσιάζουν τις καινοτόμες ιδέες τους με την υποστήριξη έμπειρων μεντόρων που προέρχονται από το οικοσύστημα των startups, το ακαδημαϊκό περιβάλλον και εξειδικευμένα στελέχη. Οι συμμετέχοντες μπορούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό είτε μεμονωμένα είτε σε ομάδες έως πέντε ατόμων. Ενθαρρύνεται η διεπιστημονικότητα, μέσω της σύστασης ομάδων από μέλη διαφορετικής / συμπληρωματικής κατάρτισης και τεχνογνωσίας.

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να αφορούν σε μία από τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

 • Περιβάλλον
 • Ενέργεια
 • Καινοτόμα Προϊόντα & Προηγμένα Υλικά
 • Έξυπνες & Βιώσιμες πόλεις
 • Διαχείριση Ελαστικών
 • Ορυκτές πρώτες ύλες
 • Γαλάζια Ανάπτυξη
 • Βιώσιμος Τουρισμός

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η υποβολή της καινοτομικής ιδέας μπορεί να πραγματοποιηθεί  από τις 12 Οκτωβρίου 2022 έως την 02Δεκεμβρίου 2022  και θα υποβληθεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο www.greentechchallenge.gr (σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες). Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να συμπληρώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία ή / και τα στοιχεία των υπόλοιπων μελών του ομίλου τους στο πεδίο προσωπικών στοιχείων (θα σημειωθεί ποιος είναι ο υπεύθυνος επικοινωνίας από την ομάδα). Η υποβολή των καινοτόμων ιδεών-σχεδίων θα πρέπει να δημιουργηθεί σύμφωνα με το πρότυπο υποβολής της πρόσκλησης υποβολής προσφορών.

Όλες οι συμμετέχουσες ομάδες θα ενημερώνονται για τα αποτελέσματα της αξιολόγησής τους ανεξάρτητα εάν έχουν προκριθεί ή όχι στο τερματικό στάδιο του διαγωνισμού.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει 2 ημέρες (10-11 Δεκεμβρίου 2022). Την πρώτη μέρα, η οποία θα είναι ημέρα γνωριμίας, θα πραγματοποιηθούν ομιλίες, εργαστήρια και ιστορίες από αξιόλογους επιχειρηματίες και ακαδημαϊκούς. Ακόμη, οι 40 ομάδες που έχουν επιλεγεί για να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό, θα παρουσιάσουν τις ιδέες τους. Στην δεύτερη ημέρα, δηλαδή στο τελευταίο στάδιο, θα προκριθούν οι 12 ομάδες που θα έχουν λάβει την καλύτερη αξιολόγηση. Στις 6[NA2]  πρώτες ομάδες, παρέχονται χρηματικά έπαθλα και άλλα είδη βράβευσης. Για τις δύο τελευταίες ημέρες, όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν μέρος σε εκπαίδευση κατά την έναρξη.

Ο διαγωνισμός θα ολοκληρωθεί με τη διοργάνωση ειδικής τελετής λήξης κατά τη διάρκεια της οποίας θα ανακοινωθούν οι 6[NA3]  κύριες προτάσεις.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η αξιολόγηση των προτάσεων πραγματοποιείται από διεπιστημονική και διεπιχειρησιακή επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη αντικειμενικά κριτήρια που υπάρχουν στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. Κάθε συμμετέχων οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους του παρόντος πριν την εγγραφή και την υποβολή της πρότασης.
 2. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανεξαρτήτων όρων του διαγωνισμού και τη σχετική δέσμευση των συμμετεχόντων.
 3. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό πραγματοποιείται με ηλεκτρονική υποβολή των επιχειρηματικών σχεδίων στο ειδικά σχεδιασμένο δικτυακό τόπο www.greentechchallenge.gr .
 4. Η υποβολή προτάσεων πραγματοποιείται τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα.
 5. Το υποβληθέν σχέδιο πρέπει να βασίζεται σε μια καινοτόμο ιδέα που επιλύει ουσιαστικές ανάγκες και αποτελεί ευκαιρία για μια ικανοποιητική εθνική ή διεθνή αγορά.
 6. Το προκαταρκτικό σχέδιο των ενεργειών του σχεδίου που υποβάλλεται πρέπει να είναι ρεαλιστικό και λογικό και να είναι εφικτό εντός 12 μηνών με στόχο την ταχεία τεκμηρίωση της βιωσιμότητάς του.
 7. Δεν επιτρέπεται η αναφορά προσωπικών στοιχείων στον τίτλο και στην περιγραφή της πρότασης στα συνημμένα αρχεία (εκτός της φόρμας με τα προσωπικά στοιχεία) που υποβάλλονται στο διαγωνισμό. Κάθε τέτοια αναφορά στοιχείων θα έχει ως συνέπεια την αποκλεισμό της πρότασης από το Διαγωνισμό.
 8. Στον διαγωνισμό μπορεί να συμμετάσχει κάθε φυσικό πρόσωπο άνω των 18 ετών.
 9. Οι συμμετέχοντες φέρουν πλήρη και αποκλειστική ευθύνη της κατοχύρωσης ή οποιασδήποτε άλλης προστασίας των υποβαλλόμενων προτάσεών τους καθώς και των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές. Από την πλευρά τους, οι Διαχειριστές δηλώνουν δια του παρόντος ότι έχουν καθήκοντα εμπιστευτικότητας έναντι των συμμετεχόντων για την πληροφόρηση και την υποβολή των εγγράφων προτάσεων που προκύπτουν σε αυτούς.
 10. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό ατομικά (δεν συνιστάται) ή ομαδικά, ακόμη και με τη μορφή νομικού προσώπου. Στην περίπτωση της ομαδικής συμμετοχής θα πρέπει να δηλώνεται ο εκπρόσωπος της ομάδας, ο οποίος θα είναι και ο προσωπικός επικοινωνίας, καθώς και τα υπόλοιπα μέλη του, συνολικά έως πέντε (5). Για την υποβολή των προσωπικών στοιχείων των μελών του ομίλου, ο αντιπρόσωπός του εγγυάται ότι έχει λάβει την προηγούμενη γραπτή εξουσιοδότηση για κάθε μία από αυτές για το σκοπό του διαγωνισμού και θα τίθεται στη διάθεση των Διαγωνιζομένων οποτεδήποτε το ζητήσει.
 11. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να ζητήσουν τα σχετικά έγγραφα (ταυτότητα, διαβατήριο, άδεια παραμονής κ.λπ.) για τη διασταύρωση ή την πιστοποίηση των στοιχείων των συμμετεχόντων σύμφωνα με τους παραπάνω όρους.
 12. Σε περίπτωση ψευδών δηλώσεων οι Οργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη, διατηρούν την ακύρωση της συμμετοχής σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού.
 13. Κάθε φυσικό πρόσωπο, ομάδα φυσικών προσώπων ή νομικό πρόσωπο, συμμετέχει σε μία και μόνο θεματική ενότητα με μία μόνο πρόταση.
 14. Προτάσεις που περιέχουν παράνομο ή ανήθικο υλικό αποκλείονται από το Διαγωνισμό.
 15. Στον διαγωνισμό δεν μπορούν να συμμετάσχουν: οι εργαζόμενοι της Οργανωτικής Επιτροπής, τα μέλη της επιτροπής κριτών του διαγωνισμού καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς μέχρι το 2ο βαθμό των προαναφερθέντων.
 16. Τυχόν έντυπο ή άλλο υλικό – μέρος της πρότασης που θα κατατεθεί στο πλαίσιο του Διαγωνισμού δεν θα επιστραφεί σε κάθε περίπτωση, αλλά θα αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του συμμετέχοντα.
 17. Τυχόν κόστος προετοιμασίας των προτάσεων που υποβάλλονται στο Διαγωνισμό επιβαρύνει αποκλειστικά τους συμμετέχοντες.
 18. Στα χρηματικά έπαθλα της προσφοράς περιλαμβάνονται και προστίθενται οι φόροι εθνικής νομοθεσίας. ΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

 1. Κάθε συμμετέχων οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους του παρόντος πριν την εγγραφή και την υποβολή της πρότασης.
 2. Κάθε συμμετέχων φέρει αποκλειστική και πλήρη ευθύνη έναντι των Οργανωτών και όλων των τρίτων για την πρόταση που υποβάλλει και για την ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνει.
 3. Κάθε συμμετέχων δηλώνει και εγγυάται ότι η πρόταση που υπέβαλε έχει παραχθεί από τον ίδιο και ανήκει αποκλειστικά σε αυτόν και ότι διατηρεί κάθε δικαίωμα χρήσης, διάθεσης και εκμετάλλευσης. Κάθε συμμετέχων εγγυάται επίσης ότι η πρόταση δεν παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, διαφορετικά δικαιούται και / ή έχει νόμιμα αποκτήσει όλα τα δικαιώματα, όπως, ενδεικτικά, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων πρόσωπα και όλες τις νόμιμες άδειες που συνδέονται ή χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή πρότασης που κατατέθηκε στο διαγωνισμό. Ο συμμετέχων δεσμεύεται για όλα τα ανωτέρω από και με τη συμμετοχή του.
 4. Κάθε συμμετέχων αναγνωρίζει ότι υποχρεούται να αναλάβει και αναλαμβάνει να δεχθεί οποιαδήποτε αξίωση προβάλλεται κατά των Οργανωτών και να απαλλάξει τους Διοργανωτές και τους υπαλλήλους και τους αντιπροσώπους τους και τα μέλη των Επιτροπών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, κάθε δαπάνη και δαπάνη ή απαιτήσεις τρίτων που προκύπτουν από παραβιάσεις των όρων του διαγωνισμού ή δικαιωμάτων τρίτων, όπως, ενδεικτικά, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε περίπτωση που οι οργανωτές υποχρεούνται να καταβάλλουν οποιοδήποτε ποσό από τους λόγους αυτούς (παράβαση των όρων του διαγωνισμού ή των δικαιωμάτων τρίτων), το ποσό αυτό θα καταβληθεί από τον συμμετέχοντα, ο οποίος λόγω της ευθύνης του προκάλεσε την ζημία των διοργανωτών.
 5. Κάθε ανακοίνωση αναφορικά με το Διαγωνισμό αναρτάται αποκλειστικά και μόνο στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού, ισχύει από την ημερομηνία της κράτησής του στην εν λόγω ιστοσελίδα και σε περίπτωση σύγκρουσης υπερισχύει οποιουδήποτε άλλου ενημερωτικού στοιχείου που δόθηκε στους Συνεργάτες στους συμμετέχοντες (π.χ. μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, , κλπ) και μπορεί να αναπαραχθεί και σε άλλα έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα με σκοπό την σωστή προβολή και διάδοση του Διαγωνισμού.
 6. Οι Οργανωτές έχουν δικαίωμα χωρίς προηγούμενη ανακοίνωση να τροποποιήσουν τους όρους του Διαγωνισμού ή να αναστείλουν τη διαδικασία σε κάθε φάση του ή να ακυρώσουν το διαγωνισμό, προβαίνοντας εκ των υστέρων σε σχετικές ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού www.greentechchallenge.gr και χωρίς ευθύνη αποζημίωσης έναντι των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό ή του οποίου τρίτου.
 7. Οι Διαχειριστές δεν θα προβαίνουν σε καμία γνωστοποίηση των στοιχείων των αξιολογητών, των βαθμών αξιολόγησης και κατάταξης των προτάσεων που υποβάλλονται καθ ‘όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού και μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού.
 8. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό δεν θα έχουν οι ίδιοι οι χορηγοί των Οργανωτών. Στους χορηγούς δίδεται το δικαίωμα συμμετοχής στην Επιτροπή Κριτών των προτάσεων.
 9. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή και συμμόρφωση των παρόντων όρων.
 10. Ο Οργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποιουδήποτε οποιουδήποτε μονομερώς τους παρόντες Όρους κατά την απόλυτα ελεύθερη και ανεξέλεγκτη κρίση του, να παρατείνει, να μειώσει τη διάρκεια ή να ακυρώσει το Διαγωνισμό καθώς και να ανακαλέσει ή να αλλάξει τα δώρα / βραβεία με άλλα παρόμοια ή ισάξια αυτών, για οποιονδήποτε λόγο και οποτεδήποτε, με σχετική δημοσίευση-υποβολή στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα www.greentechchallenge.gr .

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

 1. Αποδεχόμενοι τους όρους του διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες συναινούν στην κοινοποίηση του βιογραφικού και των προσωπικών τους στοιχείων στους συνεργάτες του Διαγωνισμού, όπως αυτοί παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα του προγράμματος στο www.greentechchallenge.gr.
 2. Η συμμετοχή στη διοργάνωση συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση, όλων των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, της τήρησης και επεξεργασίας των στοιχείων τους από τους Οργανωτές. Όλοι οι συμμετέχοντες ως υποκείμενα επεξεργασίας προσωπικών στοιχείων, έχουν δικαίωμα πρόσβασης, εναντίωσης, τροποποίησης και διαγραφής των στοιχείων τους που τηρούνται κατά τις ειδικότερες διατάξεις του Ν. 2472/1997. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία θα τηρούνται σύμφωνα με το Ν. 2472/1997. Για τυχόν άσκηση από τους συμμετέχοντες των δικαιωμάτων τους που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 12 και 13 Ν. 2472/1997 (δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα), οι τελευταίοι μπορούν να στείλουν email στο info@greentechchallenge.gr .
 3. Όλοι οι συυμετέχοντες του Διαγωνισμού, συναινούν στην εκ μέρους των Οργανωτών, προβολή του ονόματος τους και της εικόνας τους στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένου και του διαδικτύου (internet) σχετικά με το εν λόγω διαγωνισμό και τις διαδικασίες του εφ’ όσον με αυτό τον τρόπο προβάλλεται ο ίδιος είτε ο Διαγωνισμός, είτε η Μονάδα Οικονομικής Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης του Εθνικού Μετσόβιο Πολυτεχνείου , είτε τα μέλη της οργανωτικής επιτροπής , είτε οι ίδιοι οι διαγωνιζόμενοι , είτε οι συνεργάτες του διαγωνισμού .
 4. Οι συμμετέχοντες που θα επιλεγούν στο Διαγωνισμό δηλώνουν ότι επιτρέπουν ρητά και ανέκκλητα στο Διαγωνισμό δωρητές και στους Οργανωτές τη χρήση, επεξεργασία και αναπαραγωγή, -σχετιζόμενων με το διαγωνισμό- φωτογραφιών, δηλώσεων και αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέρους ή όλου του motivation video που απέστειλαν για την επιλογή τους, για λόγους διαφημιστικούς ή εμπορικούς .


ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο Διαγωνισμός και οι όροι του Διαγωνισμού διέπονται, ερμηνεύονται και συμπληρώνονται από την Ελληνική Νομοθεσία. Οι διαφορές μεταξύ των Διαγωνιζομένων και των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό θα επιλυθούν από τα αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών, αφού προηγουμένως καταβληθεί από τα μέρη προσπάθεια φιλικής επίλυσης της απόφασης με βάση την καλή πίστη, τις συνήθειες συναλλαγών και τις ισχύουσες πρακτικές.

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Όλες οι γενεθλικές ιδέες θα αντιμετωπιστούν με απόλυτη εμπιστευτικότητα σε όλα τα στάδια της διαγωνιστικής και το μόνο που θα δημοσιευθεί θα είναι η ονομασία του προϊόντος ή της υπηρεσίας που θα απονεμηθεί, μαζί με μια σύντομη περιγραφή την οποία η ομάδα θα πρέπει να υποβάλει μαζί με παραδοτέο της για σκοπούς δημοσιότητας.

Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης και οι Μεντόρες συνεργάζονται με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για την αποδοχή των όρων του κώδικα δεοντολογίας του Ανώτατου Ιδρύματος από την έναρξη της συνεργασίας τους με αυτό

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να κατοχυρώσουν νομικά την ιδέα / το προϊόν / την υπηρεσία / επιχειρηματική πρόταση που υποβάλλουν στο Διαγωνισμό, μπορούν να απευθύνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες (όπως Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας).

Σημείωση : Αναλυτικές ημερομηνίες λήξης προθεσμιών, καθώς και εκτενέστερη περιγραφή του συνόλου του διαγωνισμού, βρίσκονται αναρτημένα στο www.greentechchallenge.gr

ΚατηγορίεςΥποβολής

 

Early Stage Startup

Έχεις αναπτύξει μια καινοτόμα λύση που επιλύει ένα από τα GreenTech Challenge των GreenTech Partners;

Innovation Idea

Είσαι φοιτητής ή ερευνητής και έχεις ή θες να αναπτύξεις μια καινοτόμα ιδέα πάνω στα φετινά GreenTech Challenges;