Περιβάλλον
 • Κλιματική αλλαγή
 • Διαχείριση υδάτων
 • Διαχείριση αποβλήτων
 • Κυκλική οικονομία
 • Προστασία από ρυπογόνα αέρια
 • Βιοποικιλότητα
 • Προστασία δασών
 • Προστασία της θαλάσσιας ζωής
 • Πλαστικά μίας χρήσης
 • Περιβαλλοντική ενημέρωση και εκπαίδευση πολιτών
 • Περιβαλλοντική επιθεώρηση
 • Περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις
Ενέργεια
 • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
 • Ηλεκτροκίνηση
 • Υδρογονάνθρακες
 • Εξοικονόμηση ενέργειας
 • Εναλλακτικά καύσιμα
 • Περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις
 • Ασφάλεια εφοδιασμού
 • Μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας
Καινοτόμα Προϊόντα και Προηγμένα Υλικά
 • Οικολογικός σχεδιασμός
 • Νέα καινοτόμα υλικά
 • Κατασκευαστικά προϊόντα
 • Νανοτεχνολογία
 • Ρομποτική
 • Πράσινη επιχειρηματικότητα
 • Πράσινη χρηματοδότηση
 • Αξιολόγηση και έλεγχος βιώσιμων προϊόντων
Έξυπνες & Βιώσιμες Πόλεις
 • Διαχείριση αύξησης πληθυσμού και ανάπτυξης υποδομών
 • Βιώσιμη μετακίνηση
 • Ενίσχυση υψηλής απόδοσης κτιρίων και ανανεώσιμης ενέργειας
 • Προστασία και αποκατάσταση πρασίνου και φυσικών συστημάτων
 • Διασφάλιση υδάτινων πόρων και διαχείριση υποδομών
 • Βιώσιμη οικονομία
 • Διαχείριση πρώτων υλών και αποβλήτων
 • Υποστήριξη τοπικών προϊόντων και τοπικής αγροτικής δραστηριότητας
 • Καλλιέργεια περιβαλλοντικής κουλτούρας
 • Εφαρμογές IoT για έξυπνες πόλεις
 • Αστικό πράσινο
 • Καθαριότητα
Διαχείριση Ελαστικών
 • Οικολογικός σχεδιασμός
 • Ανακύκλωση ελαστικών
 • Επαναχρησιμοποίηση ελαστικών
 • Πράσινη χρηματοδότηση
 • Νομικό πλαίσιο διαχείρισης τους
 • Αξιολόγηση και έλεγχος της συγκομιδής των ελαστικών μετά το τέλος της λειτουργικής ζωής τους
 • Συντήρηση και επέκταση της διάρκειας ζωής τους
 • Παραγωγή ενέργειας
Ορυκτές Πρώτες Ύλες
 • Εξερεύνηση πρώτων υλών και αξιολόγηση αποθεμάτων
 • Εξόρυξη σε ακραία περιβάλλοντα
 • Άυξηση αποδοτικότητας μεθόδων εξόρυξης και μεταλλουργίας
 • Ανακύκλωση και βελτιστοποίηση των διαδικασίων επεξεργασίας υλικών μη χρησιμοποιούμενων προϊόντων
 • Σχεδίαση προϊόντων και υλικών για την κυκλική οικονομία

ΚατηγορίεςΥποβολής

ΔΗΛΩΣΤΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ

Innovation Idea

ΔΗΛΩΣΤΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ

Early Stage Startup