Περιβάλλον
 • Κλιματική αλλαγή
 • Διαχείριση υδάτων
 • Διαχείριση αποβλήτων
 • Κυκλική οικονομία
 • Προστασία από ρυπογόνα αέρια
 • Βιοποικιλότητα
 • Προστασία δασών
 • Προστασία της θαλάσσιας ζωής
 • Πλαστικά μίας χρήσης
 • Περιβαλλοντική ενημέρωση και εκπαίδευση πολιτών
 • Περιβαλλοντική επιθεώρηση
 • Περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις
energy
Ενέργεια
 • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
 • Ηλεκτροκίνηση
 • Υδρογονάνθρακες
 • Εξοικονόμηση ενέργειας
 • Εναλλακτικά καύσιμα
 • Περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις
 • Ασφάλεια εφοδιασμού
 • Μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας
Καινοτόμα Προϊόντα και Προηγμένα Υλικά
 • Οικολογικός σχεδιασμός
 • Νέα καινοτόμα υλικά
 • Κατασκευαστικά προϊόντα
 • Νανοτεχνολογία
 • Ρομποτική
 • Πράσινη επιχειρηματικότητα
 • Πράσινη χρηματοδότηση
 • Αξιολόγηση και έλεγχος βιώσιμων προϊόντων
Έξυπνες & Βιώσιμες Πόλεις
 • Διαχείριση αύξησης πληθυσμού και ανάπτυξης υποδομών
 • Βιώσιμη μετακίνηση
 • Ενίσχυση υψηλής απόδοσης κτιρίων και ανανεώσιμης ενέργειας
 • Προστασία και αποκατάσταση πρασίνου και φυσικών συστημάτων
 • Διασφάλιση υδάτινων πόρων και διαχείριση υποδομών
 • Βιώσιμη οικονομία
 • Διαχείριση πρώτων υλών και αποβλήτων
 • Υποστήριξη τοπικών προϊόντων και τοπικής αγροτικής δραστηριότητας
 • Καλλιέργεια περιβαλλοντικής κουλτούρας
 • Εφαρμογές IoT για έξυπνες πόλεις
 • Αστικό πράσινο
 • Καθαριότητα
Γαλάζια Ανάπτυξη
 • Πράσινα Λιμάνια
 • Υδατοκαλλιέργειες
 • Θαλάσσια Βιοτεχνολογία
 • Βιώσιμη αλιεία
 • Θαλάσσιες Μεταφορές
 • Γαλάζιος Τουρισμός
 • Υπεράκτια αιολική ενέργεια
 • Ωκεάνια Ενέργεια
Βιώσιμος Τουρισμός
 • Διαχείριση/Διάχυση του όγκου επισκεπτών και δραστηριοτήτων
 • Μέτρηση του πραγματικού αντίκτυπου 
 • Ασφάλεια
 • Εξασφάλιση πρόσβασης για όλους
 • Συστήματα υποστήριξης και διασύνδεσης τοπικών επιχειρηματιών
  και κοινωνιών
 • Προώθηση και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς
 • Διαχείριση επισκεπτών 
 • Εξοικονόμηση ενέργειας και υδάτων
 • Μείωση ρύπανσης 
 • Μείωση της σπατάλης πρώτων υλών & φαγητού
 • Εναλλακτικοί τρόποι βιώσιμων μεταφορών
 • Διατήρηση/προστασία βιοποικιλότητας, οικοσυστημάτων και τοπίων
Διαχείριση Ελαστικών
 • Οικολογικός σχεδιασμός
 • Ανακύκλωση ελαστικών
 • Επαναχρησιμοποίηση ελαστικών
 • Πράσινη χρηματοδότηση
 • Νομικό πλαίσιο διαχείρισης τους
 • Αξιολόγηση και έλεγχος της συγκομιδής των ελαστικών μετά το τέλος της λειτουργικής ζωής τους
 • Συντήρηση και επέκταση της διάρκειας ζωής τους
 • Παραγωγή ενέργειας
icons_images-04
Ορυκτές Πρώτες Ύλες
 • Εξερεύνηση πρώτων υλών και αξιολόγηση αποθεμάτων
 • Εξόρυξη σε ακραία περιβάλλοντα
 • Άυξηση αποδοτικότητας μεθόδων εξόρυξης και μεταλλουργίας
 • Ανακύκλωση και βελτιστοποίηση των διαδικασίων επεξεργασίας υλικών μη χρησιμοποιούμενων προϊόντων
 • Σχεδίαση προϊόντων και υλικών για την κυκλική οικονομία

ΚατηγορίεςΥποβολής

 

Early Stage Startup

Είσαι startup και έχεις μια καινοτόμα ιδέα; 

Innovation Idea

Είσαι μαθητήςφοιτητής ή ερευνητής;