Οι πόλεις λειτουργούν ως τα βασικά κέντρα δραστηριοποίησης του ανθρώπου φιλοξενώντας ήδη τον μισό πληθυσμό του πλανήτη. Η μετατροπή των αστικών κέντρων σε μονάδες αναζωογόνησης του περιβάλλοντος έχει κοινώς αναγνωριστεί ως ανάγκη για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής αλλά και για την ευζωία του ανθρώπου. Λαμβάνοντας υπόψιν ακόμη την αυξανόμενη αστικοποίηση και την πολυπλοκότητα τους, γίνεται εύκολα κατανοητό το ότι οι έξυπνες και βιώσιμες πόλεις αποτελούν ένα μονόδρομο για το μέλλον.
 
Η θεματική αυτή απευθύνεται σε:
 • Ερευνητές
 • Μηχανικούς
 • Φοιτητές
που έχουν ή θέλουν να αναπτύξουν καινοτόμα προϊόντα, μεθόδους και
εφαρμογές που θα λειτουργήσουν στο άμεσο μέλλον ως εργαλεία για την βιωσιμότητα των πόλεων και την ευζωία των κατοίκων.
Μεγάλο ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού είναι κατανεμημένο στα αστικά κέντρα και προβλέπεται έως το 2030 να έχει αυξηθεί στο 70%. Παράλληλα, οι πόλεις φέρουν την μεγαλύτερη ευθύνη για το ανθρώπινο αποτύπωμα στο περιβάλλον, καθώς ευθύνονται για περισσότερο από το 70% του διοξειδίου του άνθρακα που εκπέμπεται στο περιβάλλον και για το μεγαλύτερο μέρος των αποβλήτων. Ακόμη, πολλές πόλεις αντιμετωπίζουν ήδη προβλήματα στην ποιότητα του αέρα της ατμόσφαιρας, στην διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων και στις υποδομές. Εάν τα αστικά κέντρα δεν μετατραπούν σε βιώσιμα το συντομότερο, θα αποτελούν κίνδυνο όχι μόνο για το περιβάλλον αλλά και για την υγεία και ευεξία του μεγαλύτερου μέρους του ανθρώπινου πληθυσμού.
 • Διασφάλιση αριστείας σχεδιασμού
 • Οργάνωση συμπαγούς πόλης
 • Κατάλληλη χωροθέτηση δραστηριοτήτων για την διασύνδεσή τους με τα Μέσα μαζικής Μεταφοράς
 • Βελτίωση συγκοινωνιακών συνθηκών μετακίνησης
 • Ανοικοδόμηση ή αναβάθμιση κτιρίων σε παθητικά
 • Παρακίνηση – κίνητρα για βιώσιμη μετακίνηση
 • Αποτελεσματική διαχείριση ομβρίων προς απομάκρυνση ή αξιοποίηση
 • Διασφάλιση καθαρού νερού και αποδοτικών συστημάτων αποχέτευσης
 • Δημιουργία και διατήρηση επαρκούς αστικού πρασίνου
 • Βελτιστοποίηση της παραγωγής τροφίμων με νέες μεθόδους
 • Εφαρμογή τεχνολογιών IoT για παρακολούθηση και συλλογή δεδομένων από την λειτουργία της πόλης
 • Δημιουργία υποδομών διαχείρισης αποβλήτων, σύμφωνα με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας
 • Επικοινωνία και συνεργασία εμπλεκόμενων φορέων και θεσμών
 • Εξοικονόμηση νερού – εντοπισμός διαρροών
 • Προσαρμογή των υποδομών στην κλιματική αλλαγή
 • Ενημέρωση των κατοίκων για τις αλλαγές

Μία εφαρμογή παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα της ατμόσφαιράς. Απλοί πολίτες τοποθετούν χαμηλού κόστους δέκτες στην περιοχή τους που μπορούν να προμηθευτούν εύκολα, οι οποίοι συνδέονται με την βάση δεδομένων της εφαρμογής. Τα δεδομένα ερμηνεύονται σε πραγματικό χρόνο και εξάγονται πραγματικά αποτελέσματα για την ποιότητα του αέρα ανά περιοχή. Παράλληλα συλλέγονται σημαντικά δεδομένα για την ατμόσφαιρα που μπορούν να πωληθούν.

Εμπλεκόμενοι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης